Tehnološke inovacije in človeški viri

so danes v svetu nosilci gospodarske rasti. Proizvodnja, uporaba in širjenje

znanstvenih dosežkov ter tehnološkega znanja so glavni dejavniki napredka

. . .

Osnovna raziskovalna dejavnost E - RCP se nanaša na:
reševanje problemov animalne in humane prehrane, transfer novih tehnoloških rešitev v prakso in kontrola kakovosti krme, živil ter njihovih sestavin
V raziskovalno skupino Emona RCP, so poleg petih redno zaposlenih raziskovalcev vključeni še štirje tehnični sodelavci iz kemijskega laboratorija Emona RCP. Sicer pa skupina sodeluje v okviru posameznih projektov tudi z raziskovalnimi skupinami Biotehniške fakultete, Kmetijskega Inštituta Slovenije in z nekaterimi samostojnimi raziskovalci. Rezultat takšnega dela je realizacija vrste razvojno- razikovalnih projektov.
PROGRAM
Razvojno – raziskovalno delo
Področje transfera tehnologije
Preizkušanje kakovosti krme, krmil in živil
Razvojni Center za prehrano, ki je danes v svoji funkciji vpet med industrijo procesne tehnologije in kemično industrijo na eni strani ter proizvodnjo hrane na drugi strani, je bil ustanovljen v osemdesetih letih za reševanje prehranske in tehnološke problematike v proizvodnih in predelovalnih družbah takratnega sistema EMONA. Leta 1987 se je center registriral pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo kot raziskovalna enota s svojo raziskovalno skupino št.0489-001, po osamosvojitvi Republike Slovenije pa se je z namenom, da ohrani nevtralni status preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo in ponudil svoje storitve na širšem tržnem prostoru. Na svojem področju je edini center v Sloveniji, ki se ukvaraja z aplikativnimi raziskavami in transferjem znanja v neposredno proizvodno prakso.
razvoj novih tehnoloških postopkov in tehnologij proučevanje vpliva nutritivnih dodatkov na produktivne, reproduktivne in zdravstvene učinke pri domačih živalih proučevanje prehranskih vplivov na kakovosti živil živalskega izvora z vidika vplivov na zdravje porabnikov projekti s področja prilagajanja zahtevam in kriterijem EU razvoj novih živilskih proizvodov in surovin
tehnološko projektiranje v primarni in predelovalni proizvodnji linearno optimiranje tehnološko svetovanje in sanacije reševanje prehranske problematike z uvajanjem novih spoznanj reševanje okoljevarstvenih problemov z vidika prehrane živali
določanje energetske vrednosti krme, krmil in živil določanje koncentracije in kakovosti beljakovin, vsebnost vitaminov in mineralov, vsebnost mikromineralov, vpliv proizvodnih postopkov (mletje, peletiranje, termična obdelava) na stabilnost in izkoristljivost hranilnih snovi kontaminiranost z mikroorganizmi in mikotoksini prisotnost škodljivih primesi obstojnost proizvodov v normalnih in posebnih pogojih
Copyright © 2014, Emona RCP, Ljubljana

Nastanek podjetja: leta 1982

Zaposlenih: 8

Naslov:

EMONA RCP, Kavčičeva ulica 72,

1000 Ljubljana

Direktor:

Stojan Hergouth

univ. inž., MBA

telefon: 01 584 26 56

Samostojni raziskovalec: dr. Matjaž Červek telefon: 01 584 26 63 matjaz.cervek@e-rcp.si Vodja kemijskega laboratorija: mag. Mateja Vendramin-Pintar telefon: 01 584 26 60 mateja.vendramin@e-rcp.si
RAZVOJNI CENTER ZA PREHRANO