Tehnološke inovacije in človeški viri

so danes v svetu nosilci gospodarske rasti. Proizvodnja, uporaba in širjenje znanstvenih dosežkov ter tehnološkega znanja so glavni dejavniki napredka...


Razvojni Center za prehrano, ki je danes v svoji funkciji vpet med industrijo procesne tehnologije in kemično industrijo na eni strani ter proizvodnjo hrane na drugi strani je bil ustanovljen v osemdesetih letih za reševanje prehranske in tehnološke problematike v proizvodnih in predelovalnih družbah takratnega sistema EMONA. Leta 1987 se je center registriral pri Ministrstvu za znanost in tehnologijo kot raziskovalna enota s svojo raziskovalno skupino št.0489-001, po osamosvojitvi Republike Slovenije pa se je z namenom, da ohrani nevtralni status preoblikoval v družbo z omejeno odgovornostjo in ponudil svoje storitve na širšem tržnem prostoru. Na svojem področju je edini center v Sloveniji,ki se ukvaraja z aplikativnimi raziskavami in transferjem znanja v neposredno proizvodno prakso.


Osnovna raziskovalna dejavnost E - RCP se nanaša na:

 • reševanje problemov animalne
 • in humane prehrane,
 • transfer novih tehnoloških rešitev v prakso in
 • kontrola kakovosti krme, živil ter njihovih sestavin


V raziskovalno skupino Emona RCP, so poleg petih redno zaposlenih raziskovalcev vključeni še štirje tehnični sodelavci iz kemijskega laboratorija Emona RCP. Sicer pa skupina sodeluje v okviru posameznih projektov tudi z raziskovalnimi skupinami Biotehniške fakultete, Kmetijskega Inštituta Slovenije in z nekaterimi samostojnimi raziskovalci. Rezultat takšnega dela je realizacija vrste razvojno-raziskovalnih projektov.


PROGRAM

Razvojno – raziskovalno delo
 • razvoj novih tehnoloških postopkov in tehnologij
 • proučevanje vpliva nutritivnih dodatkov na produktivne, reproduktivne in zdravstvene učinke pri domačih živalih
 • proučevanje prehranskih vplivov na kakovosti živil živalskega izvora z vidika vplivov na zdravje porabnikov
 • projekti s področja prilagajanja zahtevam in kriterijem EU
 • razvoj novih živilskih proizvodov in surovin
Področje transfera tehnologije
 • tehnološko projektiranje v primarni in predelovalni proizvodnji
 • linearno optimiranje
 • tehnološko svetovanje in sanacije
 • reševanje prehranske problematike z uvajanjem novih spoznanj
 • reševanje okoljevarstvenih problemov z vidika prehrane živali
Preizkušanje kakovosti krme, krmil in živil
 • določanje energetske vrednosti krme, krmil in živil
 • določanje koncentracije in kakovosti beljakovin
 • vsebnost vitaminov in mineralov
 • vsebnost mikromineralov
 • vpliv proizvodnih postopkov (mletje, peletiranje, termična obdelava) na stabilnost in izkoristljivost hranilnih snovi
 • kontaminiranost z mikroorganizmi in mikotoksini
 • prisotnost škodljivih primesi
 • obstojnost proizvodov v normalnih in posebnih pogojih